Nøglebrik
Nøglebrikken er personlig og skal registreres ved hvert besøg i centeret. Mistes nøglebrikken eller bliver den beskadiget gives der straks besked til FK Fitness. Her vil der mod betaling blive udstedt en ny nøglebrik.

Nøglebrikken må kun bruges som adgang til FK Fitness samt omklædning. Brug af hallen og dens andre faciliteter medfører fratagelse af medlemskab.

Gæster
Gæster må ikke medbringes i centeret. Vi hjælper derimod gerne med at få lavet en indmeldelse så i kan træne sammen.

Børn og unge
Børn under 15 år må ikke træne i centeret (medmindre det er på lukkede hold med instruktør).

Unge under 18 år må træne på lige fod med andre medlemmer såfremt FK Fitness modtager forældre accept.

På eget ansvar
Al træning foregår på eget ansvar. Vi påtager os ikke ansvar for hændelig uheld. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør inden træningen påbegyndes.

Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos FK Fitness. FK Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handling eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande
Værdigenstande medbringes på eget ansvar: FK Fitness bærer ikke ansvar ved tyveri eller tingsskade.

Anti Doping Danmark
FK Fitness er medlem af DGI og som følge heraf også Anti Doping Danmark. Et medlem skal underlægge sig dopingtest, hvis dette forlanges. Modsættes dette eller hvis medlemmet testes positiv vil medlemskabet ophøre med øjeblikkelig virkning. Ligeledes er medlemmet forpligtet til at betale alle omkostninger forbundet med dopingtesten. Oplysning om en evt. positiv dopingprøve vil blive videregivet til DGI.

Gældende retningslinjer for Covid-19

Udelukkelse af medlem
FK Fitness kan afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping, udlån af nøglebrik, brug af hallen, træning med børn under 15 år, overholdelse af retningslinjer mm., sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.