Site Loader
Kragelund, Danmark

FK Fitness indkalder hermed til den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes §4, Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 18.30 i FK73’s klubhus. Der serveres grillpølser samt øl og vand.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  På valg er
  1. Næstformand, Janni Hansen – genopstiller
  1. Sekretær, Pernille Lyngaa – genopstiller
  1. Menigt medlem, Christian Tribler – ønsker ikke genvalg.
  1. Revisor samt suppleanter
 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen ser frem til at mødes med vores mange medlemmer.

Med venlig hilsen         

Bestyrelsen for FK Fitness